ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej - etap I ul. Polna""

Gmina Człopa

ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

tel. 67 259 10 69, fax 67 259 10 65, e-mail: umig@czlopa.pl

www.czlopa.pl

 

Człopa, dnia 08.05.2015 r.

B.27.6.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej – etap I ul. Polna”

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej – etap I ul. Polna ”, które obejmuje zarządzanie  i nadzór nad realizacją robót.
  2. Szczegółowy zakres prac inspektora nadzoru stanowi załącznik nr 1.
  3. Opis zakresu robót będących przedmiotem inspektora nadzoru określa załącznik nr 2.
  4. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 18 września 2015 r.
  5. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 należy składać do 15.05.2015 r. do godz. 12.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.
  6. Otwarcie ofert nastąpi 15.05.2015 r. o godz. 12.15 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Człopa.
  7. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: cena – 100 %.
  8. Wraz z ofertą należy złożyć kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych uprawnień, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa  (poświadczone za zgodność z oryginałem).
  9. Osoba upoważniona do kontaktu: Marta Domagała tel. 67 259 11 98.
  10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w  formie pisemnej, w języku polskim. Koperta z dopiskiem „Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej – etap I ul. Polna – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego”.

 

Z uwagi na wartość zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zmianami).

                                          

                                                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                                                                           mgr Zdzisław Kmieć

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Domagała 08-05-2015 13:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Domagała 08-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Marta Domagała 08-05-2015 13:20