herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa budynku przedpogrzebowego - kaplicy cmentarnej w Człopie Jerzy Bekker 2014-05-05 14:36:55
Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie Marta Suska 2014-04-30 13:20:09
Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie Marta Suska 2014-04-30 13:19:23
Zarządzenie Nr 17/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia nieodpłatnych miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów dla komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014r. Piotr Ciułek 2014-04-29 12:40:11
Uchwała Nr XXX.160.Z.2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza MiG Człopa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2013 r. Piotr Ciułek 2014-04-28 12:17:55
Uchwała Nr XXX.160.Z.2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza MiG Człopa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2013 r. Piotr Ciułek 2014-04-28 12:17:14
UCHWAŁA nr XXXIII.238.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie regulaminu ustalania wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. Piotr Ciułek 2014-04-24 08:15:52
UCHWAŁA nr XXXIII.228.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2014-04-24 08:15:31
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. Piotr Ciułek 2014-04-23 09:14:47
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 31.03.2014 Piotr Ciułek 2014-04-22 07:58:47
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. Piotr Ciułek 2014-04-18 09:08:36
Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej w Człopie przy ul. Młyńskiej, data przetargu 20.05.2014 r. Karolina Woźniak 2014-04-17 15:07:53
Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej w Człopie przy ul. Młyńskiej, data przetargu 20.05.2014 r. Karolina Woźniak 2014-04-17 15:06:49
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej w Mielęcinie, data przetargu 20.05.2014 r. Karolina Woźniak 2014-04-17 15:05:42
Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej w Człopie przy ul. Młyńskiej, data przetargu 20.05.2014 r. Karolina Woźniak 2014-04-17 15:03:40
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych w Mielęcinie i Wołowych Lasach, data przetargu 20.05.2014 r. Karolina Woźniak 2014-04-17 14:59:31
Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie Marta Suska 2014-04-16 12:34:09
Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie Marta Suska 2014-04-16 12:33:25
Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie Jerzy Bekker 2014-04-15 10:03:19
Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie Jerzy Bekker 2014-04-15 10:00:05
Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko Strażnika Miejskiego. Jerzy Bekker 2014-04-14 13:25:56
Budowa farmy solarnej z paneli fotowoltaicznych na działce nr 4/10 w obrębie ewidencyjnym Golin. Monika Krakowiak 2014-04-08 13:32:44
Budowa farmy solarnej z paneli fotowoltaicznych na działce nr 4/10 w obrębie ewidencyjnym Golin. Monika Krakowiak 2014-04-08 13:32:18
Administrowanie cmentarzami komunalnymi - zapytanie o cenę Monika Krakowiak 2014-04-08 13:29:50
Administrowanie cmentarzami komunalnymi - zapytanie o cenę Monika Krakowiak 2014-04-08 13:29:11
Zapytanie o cenę - administrowanie cmentarzy komunalnych - dokument usunięty Monika Krakowiak 2014-04-08 13:24:58
Zapytanie o cenę - administrowanie cmentarzy komunalnych - dokument usunięty Monika Krakowiak 2014-04-08 13:22:13
Budowa budynku przedpogrzebowego - kaplicy cmentarnej w Człopie Piotr Ciułek 2014-04-07 14:41:39
Budowa budynku przedpogrzebowego - kaplicy cmentarnej w Człopie Jerzy Bekker 2014-04-07 14:31:36
Budowa budynku przedpogrzebowego - kaplicy cmentarnej w Człopie Jerzy Bekker 2014-04-07 14:26:06
Budowa budynku przedpogrzebowego-kaplicy cmentarnej w Człopie Jerzy Bekker 2014-04-07 13:31:25
UCHWAŁA nr XXXIII.224.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 Piotr Ciułek 2014-04-03 14:28:52
UCHWAŁA nr XXXIII.225.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 Piotr Ciułek 2014-04-03 14:28:13
UCHWAŁA nr XXXIII.226.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014- 2020 Piotr Ciułek 2014-04-03 14:27:16
UCHWAŁA nr XXXIII.227.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie. Piotr Ciułek 2014-04-03 14:26:22
UCHWAŁA nr XXXIII.229.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Człopa na lata 2013 - 2028. Piotr Ciułek 2014-04-03 14:25:14
UCHWAŁA nr XXXIII.236.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/212/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2014 - 2018. Piotr Ciułek 2014-04-03 14:22:34
UCHWAŁA nr XXXIII.237.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/76/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na lata 2011-2014 na: "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Trzebin-Dzwonowo". Piotr Ciułek 2014-04-03 14:21:44
UCHWAŁA nr XXXIII.239.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2014-04-03 14:18:20
UCHWAŁA nr XXXIII.238.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie regulaminu ustalania wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. Piotr Ciułek 2014-04-03 14:14:51